Skip Navigation Linksעמוד הבית > הרצאות מצולמות > ההעפלה - דרמה מדינית ואנושית / פרופ' אביבה חלמיש

  Skip Navigation Linksההעפלה - דרמה מדינית ואנושית / פרופ' אביבה חלמיש  
חלק א': בחלק זה בוחנת פרופ' אביבה חלמיש את המונח עלייה בלתי לגאלית : עלייה - ולא הגירה, בלתי לגאלית - ולא בלתי חוקית. בהרצאה הצגת נתונים מספריים על היקפה של ההעפלה והצגת השאלה המרכזית שאותה ההרצאה מבקשת לבחון והיא האם ההעפלה הייתה הצלחה או כישלון.

חלק ב': המטרה העיקרית של ההעפלה בשנים 1945-1948 הייתה מדינית, כלומר, לשמש מנוף להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. בהקשר זה פרופ' חלמיש מבחינה בין שתי תקופות היסטוריוגרפיות: התקופה הראשונה שבה ניתן להעפלה משקל מכריע בהשגת המטרה המדינית והתקופה השנייה שבה המאבק של היישוב איננו הגורם להחלטתם של הבריטים להעביר את עניין א"י לאו"ם, אם כי להעפלה משקל רב יותר משאר דרכי המאבק.

חלק ג': בחלק זה של ההרצאה מסכמת פרופ' חלמיש את הדיון בשאלת ההשפעה של ההעפלה על החלטת הבריטים לעזוב את ארץ ישראל וחלקה של ההעפלה בהחלטת האו"ם מיום כ"ט בנובמבר 1947. תוך סקירת פרשת אקסודוס, היא מגיעה למסקנה שמבחינות מסוימות לא ההעפלה השפיעה על ההחלטות אבל להעפלה הייתה תרומה רבה בשכנוע חברי ועדת אונסקו"פ שהישוב היהודי בשל לעצמאות מדינית.

חלק ד': בהרצאה דיון בשאלה האם היו המעפילים אובייקט או סובייקט. פרופ' חלמיש מבחינה בשלבים שונים של כתיבה היסטוריוגרפית, החל מזו שראתה במעפילים שותפים נלהבים להשגת המטרה המדינית אך גורם פסיבי, דרך ראייתם כציבור בעל הנהגה ורצונות משלו וכלה בכתיבה הפוסט ציונית המייחסת להנהגה הציונית שימוש אינסטרומנטאלי במעפילים. פרופ' חלמיש מפריכה את טענות ההיסטוריונים הפוסט-ציוניים ומדגישה את התרומה שהייתה להשתתפות של המעפילים במאבק לשיקום שלהם.

חלק ה': ההעפלה הייתה צורת המאבק שבחרה לעצמה ההנהגה הציונית כתנועת שחרור לאומית. במאבק הזה עמדו זה מול זה עוצמת החלש, כלומר, מצוקתה של שארית הפליטה והחלטתם הנחושה של הניצולים להגיע לארץ ישראל, אל מול חולשתו של החזק, כלומר, מגבלות הכוח של בריטניה.

אורך ההרצאה המלאה כ - 85 דקותקטע א' כ-9 דק' קטע ב' כ-18 דק' קטע ג' כ-28 דק' קטע ד' כ-22 דק' קטע ה' כ-8 דק'

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט | ממגילה למדינה | הרשמת מורים | על האתר