Skip Navigation Linksעמוד הבית > הרצאות מצולמות > יהדות אלג'יריה והמודרנה / ד''ר יוסף שרביט

  Skip Navigation Linksיהדות אלג'יריה והמודרנה / ד''ר יוסף שרביט  
חלק א - התקופה הקולוניאלית? - תיאור ההשפעה של הקולוניאליזם הצרפתי על קהילת יהודי אלג'יריה, הקמת הקונסיסטואר , הקשרים בין יהדות צרפת ליהדות אלגיריה ומצבה של הקהילה בתקופת המאבק על עצמאות אלג'יריה.

חלק ב - תולדות הקהילה - ראשיתה של הקהילה מאז חורבן הבית השני, מעמדם המשפטי של היהודים, מנהיגי הקהילה והשפעות רוחניות.

חלק ג - התמודדות עם המודרנה - ניתוח תהליך החילון של יהדות אלג'יריה, הפגיעה באוטונומיה היהודית ועמדות הרבנים ביחס למודרנה.

חלק ד - החינוך היהודי - סקירת התמורות שחלו בחינוך היהודי המסורתי בעקבות פקודת כרמיה ופעילותה של חברת כי"ח.

חלק ה - המשפחה היהודית - על המתח שנוצר בתוך המשפחה היהודית בעקבות תהליכי המודרנה ועל הדרך שבה התמודדו רבני אלג'יריה עם החוק שחייב להינשא על פי חוקי צרפת.

חלק ו - ההשכלה באלג'יריה - על התפשטות ההשכלה היהודית באלג'יריה ואופיה המתון.

אורך ההרצאה המלאה כ - 86 דקות


אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט | ממגילה למדינה | הרשמת מורים | על האתר